Odstúpenie od zmluvy

  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 
 
 
Predávajúci :
Obchodné meno :       OMIDA, spol. s r.o.
Sídlo :                             Požiarnická 6, 040 01 Košice
IČO:                                31715362,
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.6846/V
Prevádzka:                    Požiarnická 6, 040 01 Košice
 
v zastúpení  prevádzkovateľa elektronického obchodu :
Obchodné meno :       DALTON, spol. s r.o.
Sídlo :                             Napájadlá 1/A, 042 47 Košice – m.č. Nad Jazerom
IČO:                                31 674 453
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.3254/V
DIČ:                                2020481320
IČ DPH:                          SK2020481320
           
Zákaznícka linka :         +421 55 2302789
Email:                             zakaznici@iklas.sk.
 
 
Týmto oznamujem, že odstupujem  od zmluvy na tento tovar :
 
Názov tovaru  podľa Objednávky :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum dodania a číslo Vašej Objednávky  :
 
Meno a priezvisko spotrebiteľa :
 
Adresa spotrebiteľa :
 
Podpis spotrebiteľa :
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 
Dátum :
 
( vyplnený formulár prosím zašlite poštou na adresu DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice alebo elektronicky na zákazníci@klas.sk )